ประวัติการศึกษา
 • นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 22
 • ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.38) พ.ศ. 2528
 • ปริญญาโท
  1. พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (เกียรตินิยมดีมาก) จากสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) พ.ศ. 2531
  2. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2535
 • ปริญญาเอก พัฒนบริหารศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา จากสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) พ.ศ. 2539 (PHP Scholarship in Thailand 1991)
 • สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง พ.ศ. 2557 (บ.ย.ส.รุ่นที่ 18)
 • สำเร็จการอบรมหลักสูตรอัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2553
 • สำเร็จการอบรมหลักสูตรป้องกันราชอาญาจักร พ.ศ. 2560 (วปอ. รุ่นที่ 59)
เกียรติประวัติที่สำคัญ
 • หัวหน้านักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 38
 • ประธานนักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 38
 • ประธานนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 22
 • รางวัลเกียรติยศจักรดาวประจำปี พ.ศ. 2556
ประวัติการรับราชการที่สำคัญ
 • พ.ศ. 2528 รองสารวัตรสืบสวนสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม
 • พ.ศ. 2535 สารวัตรทะเบียนพล กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล
 • พ.ศ. 2544 ผู้กำกับการกำลังพล กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล
 • พ.ศ. 2553 ผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล
 • พ.ศ. 2554 ผู้บังคับการกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2555 รองผู้บัญชาการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2558 ผู้บัญชาการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
 • พ.ศ. 2559 ผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ผลงานวิจัย
 • การบริหารวิกฤตการณ์การชุมนุมประท้วง : ทางออกของประเทศไทย, เอกสารวิชาการในหลักสูตร "ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง" รุ่นที่ 18
 • ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานตำรวจ, ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาเอก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2539
 • ทัศนคติของตำรวจหน่วยปราบจลาจลที่การใช้ความรุนแรงทางการเมือง, วิทยานิพนธ์สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536
 • รายงานการพิจารณาศึกษาคำพิพากษาหรือคำสั่งคดีปกครอง ของ คณะกรรมาธิการการปกครอง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, 2550
 • โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับบริษัท เอพีเอ็ม กรุ๊ป โซลูชั่น จำกัด, 2555
 • โครงการศึกษากรณีการขอทบทวนมติ ก.ต.ช. ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 โดยสำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาความเหมาะสมของการรับสมัครบุคคลผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
 • โครงการวิจัยประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการลดอาชญากรรม (ประชาภิวัฒน์) เมื่อปี พ.ศ. 2554 โดยกองบัญชาการตำรวจนครบาล ร่วมกับมหาวิทยาลัยเอแบค
 • ที่ปรึกษาโครงการวิจัย เรื่อง "การพัฒนาโครงสร้างและระบบงานของสถานีตำรวจ" โดยกองอัตรากำลัง สำนักงานกำลังพล พ.ศ. 2559
ประสบการณ์อื่นๆ และงานทางวิชาการ
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • คณะทำงานปฏิรูปตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • เป็นผู้จัดทำยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2557 – 2566
 • เคยกลั่นกรองงานให้กับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมตำรวจและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 – 2549
 • คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ และคณะกรรมการปฏิรูปงานตำรวจของรัฐบาล คณะทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนางานตำรวจของ กรมตำรวจ และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้ง กองบัญชาการตำรวจนครบาล ตั้งแต่ พ.ศ. 2531 – ปัจจุบัน
 • หัวหน้าทีมบริหารเหตุการณ์ เมื่อมีสถานการณ์วิกฤติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 – 2554
 • โฆษกกองบัญชาการตำรวจนครบาล พ.ศ. 2551 – 2554
 • โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2554 – 2557
 • อาจารย์พิเศษ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน
 • อาจารย์พิเศษ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิทยาลัยการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • อาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มหาวิทยาลัย และสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาจารย์พิเศษทุกหลักสูตรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • เป็นกรรมการ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฯลฯ
 • หัวหน้าโครงการวิจัยการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการงานตำรวจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อการดูแลความปลอดภัยสาธารณะ (A Comparative Study of Police Administration and Laws in the ASEAN Countries for Public Safety) (ทุน สกว.)