รวบรวมระเบียบปฏิบัติราชการ รร.นรต.

ระเบียบ รร.นรต. ว่าด้วย เงินทุนห้องสมุด              ปี 2544   PDF
ระเบียบ รร.นรต. ว่าด้วย เงินทุนห้องเรียนคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย                                             ปี 2554   PDF 
 หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ปี 2560 PDF

 

กลับสู่หน้าหลัก HOME