กิจกรรมสภาคณาจารย์ โรงเรียนนายร้อยตรวจ 2561

การประชุมทางวิชาการ

มิถุนายน 2561

การประชุมทางวิชาการร่วมกันระหว่างสภาคณาจารย์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ และโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

Thumbnail [200x250]

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ

พฤษภาคม 2561

การประชุมสัมมนาทางวิชาการร่วมกันระหว่างสภาคณาจารย์ รร.นรต. คณะผู้บริหาร คณะครูอาจารย์และนักเรียนนายร้อยตำรวจ ในการฝึกปฏิบัติงานของนักเรียนนายร้อยตำรวจพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 1 ,2 และ 7

Thumbnail [200x250]

กิจกรรมการพัฒนาจิตสมาธิ

มกราคม 2561

สภาคณาจารย์ ร่วมกับคณะครูอาจารย์ และนักเรียนนายร้อยตำรวจ จัดกิจกรรมการพัฒนาจิตสมาธิ

Thumbnail [200x250]